شرکت سی تراول ما رو برای آشنا شدن با کلیسا های استانبول ما رو به یک کلیسا برد . در این قسمت عکس هاش رو می ذارم . فقط اسمش رو یادم رفته !!!!! یولخوشمزهبه من زنگ بزنمشغول تلفنبازندهمژهنیشخندچشمکلبخندخوابخنثیخندهعینکبامن حرف نزن

توجه : به دلیل بالا بودن کیفیت عکس ها ‘ لطفا شکیبا باشید ..........مشغول تلفن 

عکس های یک کلیسا در روز بارانی

بقیه عکس ها در ادامه مطلب ...... به من زنگ بزن


عکس های یک کلیسا در روز بارانی

 

 

عکس های یک کلیسا در روز بارانی