در این قسمت می خوام عکس های مسجدی که رو به روی هتل ما قرار داشت رو بذارم . مشاهده در ادامه مطلب ... لبخند


                                                           این اولین عکس مسجد است

 

 

این دومین عکس مسجد است

 

 

 

این سومین عکس مسجد است

 

 

این چهارمین عکس مسجد است

 

 

این پنجمین عکس مسجد است

 

 

این ششمین عکس مسجد است