دوستان اگر اطلاعات کاملی درباره ی استانبول میخواهید به لینک زیر مراجعه کنـــید:

http://fa.wikipedia.org/wiki/استانبول